Privacybeleid

Wij zijn zeer verheugd dat u belangstelling hebt getoond voor onze onderneming. Gegevensbescherming heeft voor de directie van tegos GmbH een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de internetpagina’s van tegos GmbH is mogelijk zonder persoonlijke gegevens op te geven; wanneer een betrokkene echter via onze website speciale zakelijke diensten wil gebruiken, kan de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij in de regel toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op tegos GmbH. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij aanspraak kunnen maken.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft tegos GmbH talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming te waarborgen van de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt. Gegevensoverdracht via internet kan echter in beginsel veiligheidslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om zijn persoonsgegevens via alternatieve wegen, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons door te geven.

De gegevensbeschermingsverklaring van tegos GmbH is gebaseerd op de termen die de Europese wetgever heeft gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, alsook voor onze klanten en zakenpartners. Daarom willen we eerst de gebruikte terminologie toelichten.
In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken we onder meer de volgende termen:

 1. Persoonsgegevens
  Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 2. Betrokkene
  De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.
 3. Verwerking
  Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, wissen of vernietigen van gegevens.
 4. Beperking van de verwerking
  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.
 5. Profilering
  Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat in het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, diens economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.
 6. Pseudonimisering
  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens zonder het gebruik van aanvullende informatie niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.
 7. Verantwoordelijkevoor de verwerking of voor deverwerking verantwoordelijke
  De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander orgaan die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden vastgesteld door EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat, kan de verantwoordelijke voor de verwerking of de specifieke criteria voor diens benoeming worden vastgesteld door de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat.
 8. Verwerker
  Een verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan die ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
 9. Ontvanger
  De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of een ander lichaam aan wie, al dan niet als derde, de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig de wetten van de Unie of van een lidstaat, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties dient in overeenstemming te zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.
 10. Derde
  Onder derde wordt verstaan: een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.
 11. Toestemming
  Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, op informatie berustende en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van de hem/haar betreffende persoonsgegevens.

Verantwoordelijke voor de toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

tegos GmbH
Oslostraße 2
44269 Dortmund
Deutschland
Tel.: 0231 31776 0
E-mail: marketing@tegos.eu
Website: tegos-group.com

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

PROLIANCE GmbH

www.datenschutzexperte.de
Leopoldstrasse 21
80802 München
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 89 2176 8841
E-mail: datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

Website: https://www.datenschutzexperte.de/

Elke betrokkene kan zich te allen tijde rechtstreeks tot onze functionaris voor gegevensbescherming wenden met vragen of suggesties in verband met gegevensbescherming.

De internetpagina’s van tegos GmbH maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina’s en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Aan de hand van de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kan tegos GmbH de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden, die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met het oog op de gebruiker. Cookies stellen ons, zoals eerder vermeld, in staat onze websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze herkenning is het gebruik van onze website voor de gebruikers te vergemakkelijken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet telkens toegangsgegevens in te voeren wanneer de website wordt opgeroepen, omdat dit door de website worden overgenomen en de cookie dus op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een webwinkel. De webwinkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan te allen tijde de instelling van cookies via onze website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en op deze manier het instellen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

Aanpassen van cookie-instellingen: U kunt uw instellingen op deze pagina aanpassen via de knop Privacy (linksonder).

De website van tegos GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Er kunnen verzameld worden: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het door het toegangssysteem gebruikte besturingssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zgn. referrers), (4) de subwebsites, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de internetpagina, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die gebruikt kunnen worden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt tegos GmbH geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct aan te bieden, (2) de inhoud van onze website en de advertenties te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie te verzekeren, en (4) de wetshandhavingsinstanties de nodige informatie te verstrekken voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert tegos GmbH statistisch de anoniem verzamelde gegevens en informatie, met als doel de gegevensbescherming en de gegevensveiligheid van onze onderneming te verbeteren en een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonsgegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

Op de website van tegos GmbH hebben gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. Het invoermasker dat hiervoor wordt gebruikt, bepaalt welke persoonsgegevens worden doorgegeven en wanneer de nieuwsbrief bij de verantwoordelijke voor de verwerking wordt besteld.

tegos GmbH informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over het aanbod van de onderneming. De nieuwsbrief van de onderneming kan door de betrokkene alleen worden ontvangen indien (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich voor de verzending van de nieuwsbrief aanmeldt. Naar het e-mailadres dat door een betrokkene voor de eerste keer is geregistreerd voor verzending van de nieuwsbrief, wordt om juridische redenen een bevestigingse-mail gestuurd in het kader van de dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingse-mail wordt gebruikt om aan te tonen of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene gemachtigd is om de nieuwsbrief te ontvangen.

Tijdens de registratie voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de internetprovider (ISP) is toegewezen en dat door de betrokkene wordt gebruikt op het moment van de registratie, evenals de datum en het tijdstip van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om later inzicht te krijgen in het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene en dient derhalve het doel van de rechtsbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke.

De persoonsgegevens die in het kader van een registratie voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Daarnaast kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd, voor zover dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een registratie in kwestie, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod, of bij een wijziging in de technische omstandigheden. Er zal geen overdracht van door de nieuwsbriefdienst verzamelde persoonsgegevens aan derden plaatsvinden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan door de betrokkene te allen tijde worden opgezegd. De toestemming voor het opslaan van persoonsgegevens, die de betrokkene heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link opgenomen. Het is ook mogelijk zich te allen tijde rechtstreeks op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking af te melden voor de nieuwsbrief of dit op een andere manier aan de verantwoordelijke voor de verwerking mee te delen.

De nieuwsbrief van tegos GmbH bevat zogenaamde trackingpixels. Een tracking pixel is een miniatuurafbeelding die in dergelijke e-mails is ingebed en in HTML-formaat wordt verstuurd om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse van het succes of het falen van online marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de ingebedde trackingpixel kan tegos GmbH zien of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door betrokkenen zijn opgeroepen.

Dergelijke via trackingpixels in de nieuwsbrieven verzamelde persoonsgegevens worden door de verantwoordelijke voor de verwerking opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter op de interesses van de betrokkene af te stemmen. Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. De betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de respectieve afzonderlijke verklaring van toestemming die is afgegeven door middel van de dubbele-opt-in-procedure, in te trekken. Na een herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. tegos GmbH beschouwt een opzegging van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

De website van tegos GmbH bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals een directe communicatie met ons. Dit omvat ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Indien een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden verstrekt, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het contact met de betrokkene. Er vindt geen overdracht van deze persoonsgegevens aan derden plaats.

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of voor zover dit door de Europese wetgever of andere wetgevers is toegestaan in wet- of regelgeving waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen.

Indien het opslagdoel niet van toepassing is, of indien een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

 1. Recht op bevestiging
  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke een bevestiging te krijgen of hem betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.
 2. Recht van toegang
  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te allen tijde gratis informatie over zijn opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Verder verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

  • de doeleinden van de verwerking;
  • de betrokken categorieën persoonsgegevens
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, in het bijzonder ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  • indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode vast te stellen
  • het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens te verlangen, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene, of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking
  • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verkregen, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, lid 1 en 4, AVG en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsook over het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

  Voorts heeft de betrokkene het recht informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene het recht op de hoogte te worden gebracht van de passende garanties in verband met de doorgifte.

  Indien een betrokkene van dit recht op toegang gebruik wenst te maken, kan hij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 3. Recht op rectificatie
  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking zonder onnodige vertraging de rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring. Indien een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.
 4. Recht op wissen (recht om te worden vergeten)
  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke zonder onnodige vertraging de hem betreffende persoonsgegevens te laten wissen, en de voor de verwerking verantwoordelijke heeft de verplichting om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.
  • De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), AVG, of artikel 9, lid 2, onder a), AVG, en wanneer er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, AVG en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, AVG.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, AVG.

  Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wil verzoeken om het wissen van persoonsgegevens die zijn opgeslagen door tegos GmbH, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De functionaris voor gegevensbescherming van tegos GmbH of een andere medewerker zorgt ervoor dat onmiddellijk aan het verzoek tot wissen wordt voldaan.

  Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1 verplicht is om de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene een verzoek om te wissen heeft ingediend door die voor de verwerking verantwoordelijken van koppelingen naar, of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens, voor zover verwerking niet vereist is. De functionaris voor gegevensbescherming van tegos GmbH of een andere medewerker zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.

 5. Recht op beperking van de verwerking
  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking een beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de verantwoordelijke voor de verwerking in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
  • De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
  • De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.
  • De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verantwoordelijke voor de verwerking zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wil verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens die zijn opgeslagen door tegos GmbH, kan hij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De functionaris voor gegevensbescherming van tegos GmbH of een andere medewerker zal voor de beperking van de verwerking zorgen.

 6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om de hem betreffende persoonsgegevens die aan een verantwoordelijke voor de verwerking zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen. Hij heeft het recht die gegevens zonder belemmering van de verantwoordelijke voor de verwerking waaraan de persoonsgegevens zijn verstrekt, aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven, zolang de verwerking is gebaseerd op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, onder a), AVG of artikel 9, lid 2, onder a), AVG of op een overeenkomst in de zin van artikel 6, lid 1, onder b), AVG, en de verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, zolang de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen. Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, AVG het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te laten overdragen, voor zover dit technisch haalbaar is en wanneer dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen. Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met de door tegos GmbH aangewezen functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker.
 7. Recht op bezwaar
  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), AVG te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, om redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. tegos GmbH zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims. Als tegos GmbH persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing-doeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor een dergelijke marketing. Dit geldt voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bij tegos GmbH bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing-doeleinden, zal tegos GmbH de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken. Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens door tegos GmbH voor wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang. Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van tegos GmbH of een andere medewerker. Daarnaast staat het de betrokkene vrij om in het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, en onverminderd Richtlijn 2002/58/EC, gebruik te maken van zijn recht van verzet op geautomatiseerde wijze met gebruikmaking van technische specificaties.
 8. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering
  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem verregaand treft, zolang het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) niet is toegestaan op grond van EU-wetgeving of nationale wetgeving waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen en waarin tevens passende maatregelen zijn vastgelegd ter bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene en van gerechtvaardigde belangen, of (3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt tegos GmbH passende maatregelen ter vrijwaring van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke voor de verwerking, om zijn standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten. Indien de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij zich te allen tijde rechtstreeks wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van tegos GmbH of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.
 9. Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming van tegos GmbH of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op de verwerking van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook via elektronische weg plaatsvinden. Dit is met name het geval wanneer een sollicitant overeenkomstige sollicitatiedocumenten per e-mail of door middel van een webformulier op de website bij de verantwoordelijke voor de verwerking indient. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsverhouding overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Indien door de verantwoordelijke voor de verwerking geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant wordt gesloten, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na kennisgeving van deze beslissing automatisch gewist, mits er geen andere legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking zijn die het wissen zouden tegenhouden. Andere legitieme belangen in dit verband zijn bijvoorbeeld bewijslast in een procedure op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB).

Usercentrics is een platform voor content management. Een dienst voor het beheer van toestemmingen voor cookies en traceringsdiensten. Het verwerkende bedrijf is Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München, Duitsland. Usercentrics verzamelt logfiles en toestemmingsgegevens en stelt de gebruiker in staat om toestemming te geven voor bepaalde diensten die op onze website worden gebruikt en om dergelijke informatie te verkrijgen, te beheren en te documenteren.

Wij verwerken de volgende gegevens:

  • 1. toestemmingsgegevens (geanonimiseerde logboekgegevens (toestemmings-ID, verwerkers-ID, controller-ID), toestemmingsstatus, tijdstempel)
  • 2. apparaatgegevens of gegevens van de gebruikte apparaten (waaronder verkorte IP-adressen (IP v4, IP v6), apparaatinformatie, tijdstempel)
  • 3. gebruikersgegevens (o.a. e-mail, ID, browserinformatie, instelling-ID’s, changelog)

De gegevens worden opgeslagen in de toestemmings-ID, de toestemmingsstatus wordt opgeslagen in het lokale geheugen van uw browser en tegelijkertijd opgeslagen op de gebruikte cloudservers. Andere verwerking vindt alleen plaats als u een verzoek om informatie indient of als u uw toestemming intrekt. Voor de statistieken over het gebruik van de verleende of niet verleende toestemming worden geen gebruikersgegevens opgeslagen. De frequentie en locaties van klikken worden opgeslagen. Cookie-instellingen aanpassen: U kunt uw instellingen op deze pagina aanpassen via de Privacy-knop (linksonder).

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze website componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een online ontmoetingsplaats op internet, een online gemeenschap die gebruikers meestal in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of het stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en verbindingen te maken via vriendschapsverzoeken.

Het bedrijf dat Facebook exploiteert is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Als een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch aangezet om een weergave van de betreffende Facebook-component van Facebook te downloaden. Een volledig overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Tijdens dit technische proces krijgt Facebook informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd bij Facebook, herkent Facebook bij elk bezoek van de betrokkene aan onze website en gedurende de gehele duur van het verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en toegewezen aan het respectieve Facebook-account van de betrokkene door Facebook. Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen, zoals de “Vind ik leuk”-knop, activeert of als de betrokkene een opmerking plaatst, koppelt Facebook deze informatie aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene op het moment van het bezoek aan onze website tegelijkertijd is ingelogd bij Facebook; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Facebook wordt verzonden, kan dit worden voorkomen door uit te loggen bij het Facebook-account voordat onze website wordt bezocht.

Het gegevensbeleid dat door Facebook is gepubliceerd en te vinden is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Verder wordt daar uitgelegd welke privacy-instellingen Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Bovendien zijn er verschillende toepassingen beschikbaar waarmee de verzending van gegevens naar Facebook kan worden onderdrukt. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

Op deze website heeft de verantwoordelijke voor de verwerking de component van Google Analytics (met de anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, samenbrengen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers aan websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website waar iemand vandaan komt (de zogenaamde referrer), welke subpagina’s zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Webanalyses worden voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en om een kosten-batenanalyse van internetreclame uit te voeren.

De beheerder van het onderdeel Google Analytics is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Voor de webanalyses via Google Analytics gebruikt de verantwoordelijke voor de verwerking de toepassing “_gat. _anonymizeIp”. Door middel van deze toepassing wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd wanneer toegang wordt verkregen tot onze websites vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een ander verdragsland van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is om het verkeer op onze website te analyseren. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren en om online-rapporten te verstrekken die de activiteiten op onze websites laten zien en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze internetsite voor ons te verrichten.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uiteengezet. Met de instelling van de cookie wordt Google in staat gesteld het gebruik van onze website te analyseren. Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt geëxploiteerd en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, zal de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene via de Google Analytics-component automatisch gegevens verstrekken ten behoeve van onlinereclame en de afrekening van provisies aan Google. In de loop van deze technische procedure verkrijgt de onderneming Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene. Deze gebruikt Google onder andere om de oorsprong van bezoekers en kliks te begrijpen en vervolgens commissies af te rekenen.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie waaruit er toegang is verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Bij elk bezoek aan onze internetsite worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens aan derden doorgeven.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door middel van een dienovereenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en zo het plaatsen van cookies definitief weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google Analytics een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen reeds door Google Analytics gebruikte cookies te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd en die verband houden met het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Google en met de mogelijkheid om zich daartegen te verzetten. Daartoe dient de betrokkene een browser add-on te downloaden via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en deze te installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript dat alle gegevens en informatie over het bezoek van internetpagina’s niet naar Google Analytics mogen worden verzonden. De installatie van de browser add-ons wordt door Google als een bezwaar beschouwd. Indien het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser add-ons opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Indien de browser add-on door de betrokkene of een andere persoon die onder zijn bevoegdheid valt, is verwijderd of onbruikbaar is gemaakt, is het mogelijk de browser add-ons opnieuw te installeren of te activeren.

Verdere informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google kunnen worden geraadpleegd onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt verder uitgelegd onder de volgende Link https://www.google.com/analytics/.

Wij gebruiken de webanalysedienst Matomo, een dienst van InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand, NZBN 6106769, om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Wij kunnen de verkregen statistieken gebruiken om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken.
De bescherming van uw gegevens is belangrijk voor ons en daarom hosten wij Matomo op onze eigen server. Uw gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. Bovendien wordt uw IP-adres geanonimiseerd.
Wij gebruiken Matomo-met-cookies alleen als u ook hebt ingestemd met het gebruik van Google Analytics; anders meten wij zonder het gebruik van cookies.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers is Art. 6 Abs.1 lit. a.
De tracking-cookies worden op uw apparaat opgeslagen. U hebt dus volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt uw cookies op elk moment handmatig of automatisch verwijderen. De instellingen hiervoor kunt u vinden in de browser die u gebruikt.

Op deze website heeft de verantwoordelijke voor de verwerking Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een dienst voor internetreclame waarmee de adverteerder advertenties kan plaatsen in de resultaten van de zoekmachines van Google en in het advertentienetwerk van Google. Met Google AdWords kan een adverteerder vooraf specifieke zoekwoorden definiëren waarmee een advertentie in de zoekresultaten van Google pas dan wordt weergegeven, wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een zoekresultaat op te zoeken dat relevant is voor het zoekwoord. In het Google Advertising Network worden de advertenties met behulp van een automatisch algoritme op relevante webpagina’s verspreid, waarbij rekening wordt gehouden met de vooraf gedefinieerde trefwoorden.

De werkmaatschappij van Google AdWords is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.

Het doel van Google AdWords is de promotie van onze website door de opname van relevante reclames op de websites van derden en in de zoekmachineresultaten van de zoekmachine Google en een invoeging van reclames van derden op onze website.

Als een betrokkene onze website via een Google-advertentie bereikt, wordt via Google een conversie-cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene geplaatst. De definitie van cookies is hierboven uiteengezet. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na 30 dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als de cookie niet is verlopen, wordt de conversie-cookie gebruikt om na te gaan of bepaalde subpagina’s, bijv. het winkelwagentje van een online-winkelsysteem, op onze website zijn opgeroepen. Door de conversie-cookie kunnen zowel Google als de controller begrijpen of een persoon die een AdWords-advertentie op onze website heeft bereikt, een verkoop heeft gegenereerd, dat wil zeggen een verkoop van goederen heeft uitgevoerd of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversie-cookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Deze bezoekstatistieken worden gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties is bediend, om het succes of de mislukking van elke AdWords-advertentie na te gaan en om onze AdWords-advertenties in de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google waarmee de betrokkene kan worden geïdentificeerd.

De conversie-cookie slaat persoonlijke informatie op, bijvoorbeeld de internetpagina’s die door de betrokkene zijn bezocht. Bij elk bezoek aan onze internetpagina’s worden persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens aan derden doorgeven.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven vermeld, verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent verhinderen. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een cookie dat door Google AdWords is geplaatst, te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

De betrokkene heeft de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de op interesses gebaseerde reclame van Google. Om dat te doen, moet de betrokkene in elk van de gebruikte browsers de link www.google.de/settings/ads openen en de gewenste instellingen opgeven.

Verdere informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google kunnen worden opgehaald onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft onderdelen van de LinkedIn Corporation op deze website geïntegreerd. LinkedIn is een webgebaseerd sociaal netwerk dat gebruikers met bestaande zakelijke contacten in staat stelt met elkaar in contact te komen en nieuwe zakelijke contacten te leggen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde mensen in meer dan 200 landen gebruiken LinkedIn. Zo is LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en één van de meest bezochte websites ter wereld.

De werkmaatschappij van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, UNITED STATES. Voor privacyaangelegenheden buiten de VERENIGDE STATEN is LinkedIn Ierland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk.

Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt geëxploiteerd en waarop een LinkedIn-component (LinkedIn plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch aangezet tot het downloaden van een weergave van de desbetreffende LinkedIn-component van LinkedIn. Meer informatie over de LinkedIn plug-in is te vinden onder https://developer.linkedin.com/plugins. Tijdens deze technische procedure komt LinkedIn te weten welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

Indien de betrokkene tegelijkertijd op LinkedIn is ingelogd, detecteert LinkedIn bij elke oproep van onze website door de betrokkene – en voor de hele duur van zijn verblijf op onze website – welke specifieke subpagina van onze internetpagina door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de LinkedIn-component en gekoppeld aan het respectieve LinkedIn-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde LinkedIn-knoppen klikt, wijst LinkedIn deze informatie toe aan de persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonsgegevens op.

LinkedIn ontvangt via de LinkedIn-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene op het moment van de oproep op onze website bij LinkedIn is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de LinkedIn-knop klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van informatie aan LinkedIn voor de betrokkene niet wenselijk is, dan kan hij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn LinkedIn-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

LinkedIn biedt onder https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls de mogelijkheid om zich af te melden voor e-mailberichten, sms-berichten en gerichte advertenties, alsmede de mogelijkheid om advertentie-instellingen te beheren. LinkedIn maakt ook gebruik van partners zoals Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua, en Lotame. Het plaatsen van dergelijke cookies kan worden geweigerd op grond van https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het toepasselijke privacybeleid voor LinkedIn is beschikbaar onder https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het LinkedIn-cookiebeleid is beschikbaar onder https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Op deze website heeft de verantwoordelijke voor de verwerking onderdelen van XING geïntegreerd. XING is een op internet gebaseerd sociaal netwerk dat gebruikers in staat stelt in contact te komen met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten te leggen. De individuele gebruikers kunnen bij XING een persoonlijk profiel van zichzelf aanmaken. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld bedrijfsprofielen aanmaken of vacatures publiceren op XING.

De exploitatiemaatschappij van XING is XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een XING-component (XING plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de desbetreffende XING-component van XING te downloaden. Meer informatie over de XING plug-in is te vinden onder https://dev.xing.com/plugins. In de loop van deze technische procedure komt XING te weten welke specifieke subpagina van onze internetsite door de betrokkene is bezocht.

Indien de betrokkene tegelijkertijd op XING is ingelogd, ziet XING bij elke oproep van onze internetsite door de betrokkene – en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze internetsite – welke specifieke subpagina van onze internetsite door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de XING-component en gekoppeld aan de respectieve XING-account van de betrokkene. Als de betrokkene klikt op de XING-knop die op onze internetsite is geïntegreerd, bijvoorbeeld de “Delen”-knop, wijst XING deze informatie toe aan de persoonlijke XING-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonsgegevens op.

XING ontvangt via de XING-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene bij XING is ingelogd op het moment dat hij onze website oproept. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de XING-component klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van informatie aan XING voor de betrokkene niet wenselijk is, kan hij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn XING-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

De door XING gepubliceerde bepalingen inzake gegevensbescherming, die beschikbaar zijn onder https://www.xing.com/privacy,, bevatten informatie over de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door XING. Daarnaast heeft XING privacyverklaringen gepubliceerd voor de XING share-knop onder https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Op deze website heeft de verantwoordelijke voor de verwerking onderdelen van YouTube geïntegreerd. YouTube is een internetportaal voor video’s waar uitgevers van video’s gratis videoclips en andere gebruikers kunnen plaatsen en waar deze ook gratis kunnen worden bekeken, beoordeeld en becommentarieerd. Met YouTube kunnen allerlei soorten video’s worden gepubliceerd, zodat u toegang hebt tot zowel volledige films en tv-uitzendingen, maar ook muziekvideo’s, trailers en video’s die door gebruikers via het internetportaal zijn gemaakt.

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.

Bij het oproepen van een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt geëxploiteerd en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de desbetreffende YouTube-component te downloaden. Nadere informatie over YouTube kan worden verkregen onder https://www.youtube.com/yt/about/en/. Tijdens deze technische procedure komen YouTube en Google te weten welke specifieke subpagina van onze internetsite door de betrokkene is bezocht.

Als de betrokkene bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube bij elke oproep naar een subpagina die een YouTube-video bevat, welke specifieke subpagina van onze internetsite door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt door YouTube en Google verzameld en aan het respectieve YouTube-account van de betrokkene toegewezen.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene op het tijdstip van het bezoek aan onze website bij YouTube is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie aan YouTube en Google niet wenselijk is voor de betrokkene, kan de uitwisseling hiervan worden voorkomen als de betrokkene zich afmeldt bij zijn eigen YouTube-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

De gegevensbeschermingsbepalingen van YouTube, beschikbaar op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/,, bieden informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

Op deze website worden gegevens voor marketing-, marktonderzoeks- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen met de SalesViewer®-technologie van SalesViewer® GmbH op basis van gerechtvaardigde belangen van de websitebeheerder (art. 6, lid 1, onder f), AVG).

Voor dit doel wordt een op javascript gebaseerde code gebruikt voor het verzamelen en gebruiken van bedrijfsgerelateerde gegevens. De met deze technologie verzamelde gegevens worden gecodeerd met behulp van een niet-omkeerbare eenrichtingsfunctie (hashing). De gegevens worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren.

Het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde voor de toekomst worden herroepen door te klikken op deze link https://www.salesviewer.com/opt-out om te voorkomen dat SalesViewer® in de toekomst gegevens binnen deze website verzamelt. Een opt-out-cookie voor deze website wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Onze website maakt gebruik van de Hotjar-dienst van de externe partij Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa.

Met Hotjar kunnen bewegingen op onze website worden gevolgd (zogenaamde heat maps). Deze laat zien hoe gebruikers zich op de website bewegen, op welke knoppen ze klikken en hoe vaak. Bovendien worden technische gegevens zoals geselecteerde taal, systeem, schermresolutie en browsertype geregistreerd. Hier kunnen, althans tijdelijk, tijdens het bezoek aan onze website anonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt. Hotjar kan ook rechtstreeks feedback van websitegebruikers verzamelen. Dit biedt ons waardevolle informatie om onze websites nog sneller en klantvriendelijker te maken.

Privacybeleid: www.hotjar.com/privacy.

U kunt zich via deze link afmelden voor Hotjar-tracking: Opt-out

Art. 6, lid 1, onder a), AVG dient als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer verwerkingen noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of voor het verlenen van een andere dienst, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen om inlichtingen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting op grond waarvan de verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor het voldoen aan fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op Art. 6, lid 1, onder c), AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien een bezoeker in ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6, lid 1, onder d), AVG. Ten slotte kan de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6. lid 1, onder f), AVG. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerking die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden valt, indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons bedrijf of door een derde worden nagestreefd, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene waarvoor de bescherming van persoonsgegevens vereist is. Een dergelijke verwerking is met name toegestaan omdat deze specifiek door de Europese wetgever wordt genoemd. Deze oordeelde dat een rechtmatig belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke voor de verwerking (overweging 47, zin 2, AVG).

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), AVG, is ons gerechtvaardigd belang het uitvoeren van onze activiteiten ten gunste van het welzijn van al onze werknemers en de aandeelhouders.

Het criterium dat wordt gehanteerd om de periode van opslag van persoonsgegevens te bepalen, is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van die termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover zij niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract of het sluiten van een contract.

Wij verduidelijken dat de verstrekking van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bv. belastingvoorschriften) of kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bv. informatie over de contractuele partner). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst nodig zijn dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf met hem of haar een contract sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat de overeenkomst met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, dient hij contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming verduidelijkt de betrokkene of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is, dan wel noodzakelijk is voor de sluiting van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt.

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Dit privacybeleid is gegenereerd door de privavybeleid-generator van de externe functionarissen voor gegevensbescherming, ontwikkeld in samenwerking met de advocaten voor mediarecht van WBS-LAW.